0%

NOIP2018 旅行

题目链接

晚上改题,顺便发下题解。(为什么又考原题)
其实$60$分很好拿,因为没有环,贪心就可以了。
考虑其他的$\color{red}{基环图}$的情况。

容易想到的办法是暴力删边,就是在搜索的时候如果要经过被删除的边就不合法。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int m,n,y,x,cnt=0,step,vis[5005],k[5005],ans[5005];
vector<int> q[5005];
struct node{
  int u,v;
}edge[5005];

int read() {
  int s=0,f=1;
  char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9') {
    if(ch=='-') f=-1;
    ch=getchar();
  }
  while(ch>='0'&&ch<='9') {
    s=s*10+ch-'0';
    ch=getchar();
  }
  return s*f;
}
void add(int u,int v) {
  edge[++cnt].u=u;
  edge[cnt].v=v;
}
bool check() {
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(k[i]!=ans[i]) {
      if(k[i]>ans[i]) return false;
      else return true;
    }
}
void fkccf() {
  for(int i=1;i<=n;i++) ans[i]=k[i];
}
void fuckccf(int u,int fa) {
  if(vis[u]) return;
  vis[u]=1,k[++step]=u;
  if(step==n) {
    fkccf();
    return;
  }
  int top=q[u].size();
  for(int i=0;i<top;i++) {
    int nex=q[u][i];
    if(nex==fa) continue;
    fuckccf(nex,u);
  }
}
void Fuckccf(int u,int fa) {
  if(vis[u]) return;
  vis[u]=1,k[++step]=u;
  int top=q[u].size();
  for(int i=0;i<top;i++) {
    int nex=q[u][i];
    if(nex==fa|| (u==x&&nex==y) || (u==y&&nex==x)) continue;
    Fuckccf(nex,u);
  }
}

int main() {
  memset(ans,100,sizeof(ans));
  n=read();m=read();
  for(int i=1;i<=m;i++) {
    int a=read();int b=read();
    q[a].push_back(b);
    q[b].push_back(a);
    add(a,b);
  }
  if(n!=m) {
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    for(int i=1;i<=n;i++) sort(q[i].begin(),q[i].end());
    step=0;
    fuckccf(1,-1);
    for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",ans[i]);
    puts("");
    return 0;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++) sort(q[i].begin(),q[i].end());
  for(int i=1;i<=cnt;i++) {
    x=edge[i].u,y=edge[i].v,step=0;
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    Fuckccf(1,-1);
    if(step<n) continue;
    if(check()) fkccf();
  }
  for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",ans[i]);
  puts("");
  return 0;
}